Rente berekenen - Rekening.be

Rente berekenen

De vergoeding die iemand, of een bedrijf, krijgt voor het uitlenen van geld wordt ook wel aangeduid als rente. Andere termen voor rente zijn: interest of intrest. In alle gevallen zal de rente worden betaald door de persoon of het bedrijf dat geld uitleent. De vorm van rente die bij de meeste mensen wel bekend is, is de vergoeding die wordt betaald als er geld op een spaarrekening wordt gezet. Het spaargeld is dan immers bij een financiële instelling in bewaring gegeven zodat deze met het geld leningen en kredieten kan verstrekken aan andere klanten.

Wat is rente?

De verstrekte leningen en kredieten leveren voor de financiële instelling weer rente op. In dit geval dient deze vergoeding betaald te worden door de kredietnemers. Natuurlijk zal de rente die over een lening wordt berekend hoger zijn dan de rentevergoeding die je als spaarder ontvangt. Het deel van de betaalde rente dat overblijft, kan worden gezien als een soort vergoeding voor de bemiddeling voor de financiële instelling.

Niet alleen de ontvangst, maar ook de betaling, van rente zal in de regel periodiek plaatsvinden. Dit kan zowel elke maand als ieder kwartaal of ieder (half)jaarlijks zijn. Over het algemeen zal de hoogte van de rente aan worden gegeven als een jaarlijks percentage van de hoofdsom. Met de hoofdsom wordt het geldbedrag aangeduid dat uit is geleend.

Bekijk ook: Wat is reële rente?

Maak een simulatie

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1.200 € 75.000
€ 500,01 € 25.000
Let op: geld lenen kost ook geld!

Variabele rente

Als je te maken hebt met een variabele rente dan kan deze gedurende een bepaalde periode veranderen. Dit kan een aantal voor- en nadelen hebben zowel als je gaat sparen als wanneer je geld gaat lenen.

Voordelen van geld lenen tegen een variabele rente

Wanneer je kiest voor een lening met een variabele rente dan heeft dit bepaalde voordelen, zoals:

 • Geld lenen tegen een minder hoog rentepercentage,
 • Geld lenen wordt aanzienlijk flexibeler,
 • Geld lenen gedurende een variabele looptijd,
 • Geld vroegtijdig terugbetalen en opnieuw opnemen tijdens de loopt is mogelijk,
 • Er is alleen een renterisico wanneer er een rentestijging verwacht wordt tijdens de looptijd van de lening,
 • Er ontstaat rentevoordeel wanneer gedurende de looptijd van de lening een rentedaling optreedt,
 • Bij een rentedaling zal de looptijd korter worden,
 • De lening kan geheeld of gedeeltelijk boetevrij af worden gelost.

Bij voorkeur kies je voor een lening met een variabele rente als:

 • Je gedurende de looptijd boetevrij wilt aflossen,
 • Je gedurende de looptijd extra geld wilt opnemen,
 • Je een variabele looptijd niet erg vindt,
 • Je gaat voor de meest lage rente bij afsluiting van de lening,
 • Je gaat voor een lening met een korte looptijd,
 • Je voorkeur uitgaat naar soepelheid bij het lenen van geld.

Wanneer je echter geld wilt sparen tegen een variabele rente zullen de voordelen, zoals die worden genoemd bij geld lenen tegen een variabele rente, soms juist als nadelen beschouwd kunnen worden. Je bent dan immers degene die geld uitleent en dan is doorgaans een hogere renteopbrengst, wat extra zekerheid en een lager renterisico wenselijker.

Vaste rente

Op het moment dat er sprake is van een vaste rente dan kan deze gedurende een bepaalde periode juist niet veranderen. Dit heeft uiteraard eveneens enkele voor- en nadelen als je gaat sparen of geld wilt gaan lenen.

Voordelen van een lening met een vaste rente

Wanneer je geld wilt lemen tegen een vaste rente dan heeft dat bepaalde voordelen, zoals:

 • Gedurende de looptijd van de lening zal de rente niet veranderen,
 • Er zal geen restschuld op worden gebouwd tijdens de looptijd van de lening,
 • Zowel de periodieke aflossingstermijnen als de looptijd staan van tevoren vast,
 • Je maakt gebruik van een vast aflossingsschema,
 • Geld opnemen tijdens de looptijd is niet mogelijk,
 • Gedurende de looptijd zullen geen onverwachte veranderingen plaatsvinden,
 • Van tevoren weet je precies wat je kunt verwachten tijdens de looptijd.

Een lening met een vaste rente is dan ook een goede keuze wanneer je:

 • Je de looptijd wilt afstemmen op de levensduur van je leendoel,
 • Je geen plannen hebt om tussentijds extra geld af te lossen of op te nemen,
 • Je houdt van een vaste looptijd en een vast aflossingsschema,
 • Je geen prijs stelt op tussentijdse rentewijzigingen.

Indien je daarentegen geld spaart tegen een vaste rente dan zullen de voordelen, zoals die worden genoemd bij geld lenen tegen een vaste rente, soms juist als nadelen gezien kunnen worden. Je leent dan namelijk geld uit en wilt bijvoorbeeld graag kunnen profiteren van een rentestijging.

Weetje: hoe komt het dat rentes zo verschillend zijn? (tip!)

Korte rente

In de financiële wereld wordt korte rente ook vaak aangeduid met de term geldmarktrente. Dit is een rente die gegeven wordt op een lening met een relatief korte looptijd.  In de regel zal de lange rente wat hoger uitvallen dan de rente op een kortlopende lening. Dit is echter niet standaard het geval waardoor je je er dan ook beter niet op kunt blindstaren. Er kan namelijk sprake zijn van een zogenaamde “omgekeerde rentestructuur” waardoor juist de rente op een kortlopende lening hoger komt te liggen in vergelijking tot de lange rente.

De korte rente wordt doorgaans gegeven op leningen met een relatief korte looptijd. Deze looptijd kan uiteenlopen van 1 tot 12 maanden. De korte rente zal voor een belangrijk deel worden beïnvloed door de centrale bank. Wanneer er overigens wordt gesproken van geldmarktrente dan wordt daar niet slechts één rentetarief mee bedoeld, maar wordt daarmee het geheel van rentes aangeduid die betrekking hebben op instrumenten op de geldmarkt.

Lange rente

De term lange rente wordt in de financiële wereld gebruikt als synoniem van kapitaalmarktrente. Het is de rente die wordt berekend over een langlopende lening. Een goed voorbeeld van lange rente is de (effectieve) rente die over een tienjarige obligatie in rekening wordt gebracht. In de regel is een kapitaalmarktrente hoger dan een korte rente. Maar ook hierbij kan het in bepaalde gevallen juist omgekeerd zijn. Er kan dan worden gesproken van een “omgekeerde rentestructuur”. De rente op de kortlopende lening zal in dat geval dan juist hoger blijken te zijn dan die van de lange rente.

Rente op de kapitaalmarkt is een rentevorm die wordt berekend over leningen met een relatief lange looptijd. Deze rente wordt in het bijzonder beïnvloed door de verwachtingen met betrekking tot de inflatieontwikkeling. Inflatie wordt ook wel geldontwaarding genoemd. Het gaat bij een kapitaalmarktrente overigens niet om één enkel rentetarief, maar om het geheel van rentes die betrekking hebben op de instrumenten die werkzaam zijn op de kapitaalmark.

Spaarrente

Met spaarrente wordt de vergoeding bedoeld die je, als spaarder, van een financiële instelling ontvangt als je geld op een spaarrekening plaatst. Niet op elke spaarrekening worden overigens dezelfde rentetarieven gehanteerd. Deze verschillen hebben met een aantal factoren te maken, zoals de tijd dat je je geld op de spaarrekening laat staan en de hoogte van het spaartegoed.

Op alle spaarrekening wordt echter altijd een zogenaamde basisrente gegeven. Deze basisrente wordt door banken in ons land als een gegarandeerde rentevergoeding gegeven voor iedere dag dat je geld op de spaarrekening hebt staan. De getrouwheidspremie, die je op bepaalde spaarrekeningen eveneens kunt ontvangen, is een vorm van rentevergoeding die je enkel krijgt over het spaargeld dat een volledig jaar op de rekening heeft gestaan. De getrouwheidspremie kan om die reden dan ook worden beschouwd als een vorm van beloning voor je getrouwheid en dus het feit dat je je spaargeld een jaar lang ter beschikking stelt van de financiële instelling. De getrouwheidspremie wordt overigens naast de basisrente aan spaarder uitgekeerd die aan de voorwaarden hebben voldaan.

Als spaarder zul je altijd aanspraak kunnen maken op de basisrente op een spaarrekening. Dit is echter niet altijd het geval bij de getrouwheidspremie, deze krijg je alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden. Je spaargeld moet dan minimaal een jaar aaneengesloten op de rekening blijven staan.

Financieringsrente

Als je goed wilt letten op de relatie tussen rente en aflossing dan kun je de meest voordelige lening gaan zoeken. Op elke lening dien je immers een rentevergoeding te betalen over de geleende geldsom. De rente is dan de compensatie voor de verstrekking van de lening. Verder kun je aan aflossing werken, zodat iedere maand de schuld af zal nemen. Op basis van de daling van de openstaande schuld zullen de rentelasten evenredig af gaan nemen.

In de regel worden leningen afgesloten waar je per jaar een percentage aan rente over dient te betalen. De rente wordt dan berekend als percentage over de nog openstaande schuld. Toch blijkt in de praktijk dat in de meeste gevallen de rentevergoeding over een lening per maand voldaan dient te worden. In tegenstelling tot wat nog altijd een heleboel mensen denken, moet je echter geen twaalfde deel van de jaarschuld afdragen. De jaarrente kun je echter op de volgende wijze wel gemakkelijk omrekenen naar de maandrente:

Maandrente: 1+ rentepercentage per jaar x (1/12) -1

De wijze waarop je je lening aflost zal echter altijd de hoogte van de rentevergoeding beïnvloeden:

 • Lineair een lening aflossen: maandelijks wordt een gelijk deel van de schuld afgelost, zodat er na de looptijd geen schuld meer over is gebleven. Door maandelijks de lening af te lossen zal ook de rentelast elke maand minder worden.
 • Annuïtair een lening aflossen wil zeggen dat de maandelijkse last gelijk blijft en binnen het samengestelde bedrag rente en aflossing wordt betaald. Aanvankelijk is het rentedeel relatief hoog, maar dat zal veranderen naar een relatief hoog deel aan aflossing.

Zie ook: 

Ook interessant

Reacties zijn gesloten, maar trackbacks en pingbacks open zijn.